Home Page Image
 

Tài liệu chủ đề:

 
     
 

 

Tâm vô hạ liệt, diệc bất cống cao,

thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng.

Kinh Vô Lượng Thọ, ph.43

 

 
     

TÀI LIỆU >> cÂU kỆ & CÂU ĐỐI

Khổ vừa cho khung hình 8x10":

Kinh Vô Lượng Thọ

1. thiện hộ khẩu Nghiệp, ... 5. kỳ tâm chánh trực ...
2. Nhược Đa Sự Vật, Bất Năng ly gia 6. Đương tự Đoan Tâm ...
3. Thanh hư Chi Thân, Vô Cực ... 7. Tâm Vô Hạ liệt ...
4. Tu hành ngũ Nhãn, ...  

Ấn Quang Đại sư

1. Đôn luân tận phận
2. Quy Tắc Tu Học của tổ Ấn Quang

Từ Các Kinh Phật Khác và Chư tổ, Cổ Đức, Thánh Hiền Khác

1. Nhược Chân Tu Đạo Nhân, Bất Kiến Thế Gian 3. Duc Tri Tiền Thế Nhân ...
2. Ưng Vô Sở Trụ, Nhi Sanh Kỳ Tâm  

Hòa thượng Tịnh Không

1. Ngũ Khoa Tịnh Độ
2. Học Vi Nhân Sư, Hành Vi Thế Phạm
3. Trì Giới,  Niệm Phật 
 

 

   
 

email: banBienTap.tinhtong@gmail.com

     Trang web của người học Phật sơ học ...