Home Page Image
     
 

Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

 
     

 nGŨ KHOA TỊNH ĐỘ

  Năm khoa mục Tịnh Tông dùng để làm nền tảng tu tập như sau:

 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...