TịnhTông.org >> Lời Ngỏ
Home Page Image

Thiện hộ khẩu nghiệp, Bất cơ tha quá.

Thiện hộ thân nghiệp, Bất thất luật nghi.

Thiện hộ ý nghiệp, Thanh tịnh vô nhiễm.

Kinh Vô Lượng Thọ


Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử tất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc!
 

Nam Mô A Mi Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

 
Lời Ngỏ của TinhTong.org
Email liên lạc: banBienTap.tinhtong@gmail.com

Kính chào quý chư Tôn đức Tăng Ni và quý vị Đạo hữu đã ghé qua trang TinhTong.org - trang web của những người mới bước đầu học Phật.

Nhóm biên tập TinhTong.org hành trì Pháp Môn Niệm Phật của Tịnh Độ Tông theo sự chỉ dạy và phương hướng tu tập của Lão Pháp Sư Tịnh Không.

Hiện tại đã có rất nhiều thiện tri thức Việt và Hoa không ngừng nghỉ cẩn dịch, ấn bản, đăng tải, trình bày các Pháp của Pháp Sư Tịnh Không rất thấu đáo, trang nghiêm và linh hoạt trên Internet. Tuy nhiên vì kho tàng Pháp âm của Pháp Sư thật quảng đại, bao la, chúng con lại không đủ trí tuệ để có thể học rộng, nghe nhiều, nên chỉ xin chọn lấy một bộ kinh ngài luôn khuyến tấn hành trì đó là kinh Vô Lượng Thọ làm bửu bối trong lúc còn sơ học, đặc biệt là trên hai phương diện hànhchứng của bộ kinh này mà Pháp Sư chú trọng trong lần giảng lần thứ 10.

Pháp Sư luôn nhắc nhở rằng muốn thành tựu thì phải tinh chuyên: "Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu" trong buổi đầu học Phật thì mới có thể đạt được định, có định thì mới mong khai huệ. Chúng con nguyện xin cố tâm ngày ngày đọc kinh, nghe pháp, ngày ngày cải hối, chí tâm áp dụng những lời giáo hóa trong kinh điển vào sinh hoạt hàng ngày nhằm nâng cao phẩm chất đời sống, bớt đi nghiệp tội, lìa khổ được vui, tăng trưởng tín tâm. Trước là tự độ, sau là độ tha mong sao có thể tri ân, báo ân chí thành đến Pháp Sư.

Với tâm ý thô thiển của kẻ sơ cơ mới học Phật tha thiết cầu mong học được hiệu quả và lại có thuận duyên với cách giáo huấn của Pháp Sư Tịnh Không, chúng con mạn phép dùng website này để chia sẻ cùng quý đạo hữu những tài liệu liên quan gom góp được trong quá trình tu tập. Hy vọng rằng nếu cùng tâm đạo thì mang lại chút ít hữu ích cho chư vị.

Thành kính tri ân công đức pháp thí của Pháp sư Ngộ Thông, Pháp sư Minh Nhẫn, Cư sĩ Như Hòa, Vọng Tây Cư sĩ, Cư sĩ Thanh Trí, Thầy Thích Thiện Trang và rất nhiều các thiện tri thức khác, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp đang xiển dương Pháp Môn Niệm Phật và Tịnh Tông; đặc biệt là tạo duyên lành cho chúng con được cùng thọ hưởng Pháp bảo của Lão Pháp Sư Tịnh Không. 

Công đức thật vô lượng!

Kính chúc chư vị cùng quý đạo hữu thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông và kiết tường.

Thành kính,

Nhóm biên tập TinhTong.org

CHÚ THÍCH:    Niệm A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật?

Có người hỏi tôi: “Thưa pháp sư! Có người niệm A Di Đà Phật, có người niệm A Mi Đà Phật, rốt cuộc cái nào là đúng?” Chỉ cần trong lòng bạn nghĩ chính xác đều đúng, đây là Phật pháp thù thắng! Cho nên, Phật pháp trọng thực chất không trọng hình thức, trong lòng chân thật có, A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật đều như nhau, chỉ cần trong lòng bạn thật có, nhất là bạn sợ phát ra cái âm sai đi, e rằng tương lai có sai lầm. Vậy bạn nghĩ đến "Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác", đây là trên kinh Vô Lượng Thọ nói, trong tâm thanh tịnh – bình đẳng – giác, ta niệm A Di Đà Phật được, đúng rồi, niệm A Mi Đà Phật cũng đúng, ta niệm bốn chữ đúng, niệm sáu chữ cũng đúng, không nên ở nơi chỗ này mà so đo. Tổng nguyên tắc chính là "Tâm tịnh, thời Cõi Phật tịnh".

-- Pháp Sư Tịnh Không (Trích trong Hoa Nghiêm Áo Chỉ tập 48.  Nguồn: http://tinhkhongphapngu.net)

  Trang tham khảo:

  Trang tham khảo youTube:

 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...