Home Page Image
 

KINH VĂN
CHÚ GIẢI

 
     
 

 

Kỳ tâm khiết bạch, do như tuyết sơn.

Nhẫn nhục như địa, nhất thiết bình đẳng.

 Thanh tịnh như thủy, tẩy chư trần cấu.

Xí thịnh như hỏa, thiêu phiền não tân.

Bất trước như phong, vô chư chướng ngại.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     
KINH VÔ LƯỢNG THỌ
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Kinh văn: bản hội tập của Cư sĩ Hạ Liên Cư, do Cư sĩ Như Hòa cẩn dịch sang Hán Việt
     

Chủ giảng:  Lão Pháp sư Tịnh Không
10/1994 Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng - Đài Bắc
12/2009 Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa Giảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia
 4/1998 -  2001 Giảng lần thứ 10 tại Singapore (tập 1-200)
Giảng lần thứ 10 tại Singapore (201-)
 
 5/4/2010 - 18/9/2011 Giảng lần thứ 11:  Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
21/9/2011 - 21/10/2012 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú  
Chủ giảng:  Pháp sư Định Hoằng
17 - 21/6/2012 Chia Sẻ Tâm Đắc  

1. HỌC THUỘC LÒNG KINH VÔ LƯỢNG THỌ

 Pháp Sư Tịnh Không dạy:  "Phải nhất định thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Bắt đầu học, 1 đến 3 năm phải tụng 3000 biến,
                                            tụng thuộc lòng làm được nhớ Phật, có thể chân thật làm Phật!"
  1. Kinh văn mạo muội trình bày theo dạng thơ để tiện cho việc học, mỗi phẩm trung bình dài một trang giấy:   Kinh Vô Lượng Thọ
  2.  MP3 của 48 phẩm,  video có phụ đề để đọc theo:

    Phẩm 1. Pháp hội thánh chúng (法 會 聖 眾)

    Trong phẩm thứ nhất, dùng Tín, Văn, Thời, Chủ, Xứ, Chúng, sáu thứ thành tựu để chứng tín kinh này. Giống như kinh Pháp Hoa, chúng đại tỳ-kheo trong kinh này là một vạn hai ngàn vị trỗi vượt hẳn các kinh khác. Hơn nữa, giống như kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát là vị Thượng Thủ đầu tiên của kinh này. Rõ ràng, kinh này tương đồng hai kinh Viên Giáo vừa nói trên.

      Xem tiếp các phẩm khác ...

    Xem Phẩm 1 (tốc độ chậm)      |      Xem toàn kinh (tốc độ trung bình)

 2. ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HẰNG NGÀY

    Xem thêm ...

 

 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...