Home Page Image
   
     
 

 

 Thị Tâm Thị Phật, Thị Tâm Tác Phật!

Tâm này là Phật, Tâm này làm Phật!

 

 
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh


Kinh văn: bản hội tập của Lão Cư sĩ Hạ Liên Cư, do Cư sĩ Như Hòa cẩn dịch sang Hán Việt

Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không giảng lần thứ 10 tại Singapore, do Vọng Tây Cư sĩ chuyển ngữ & cẩn dịch sang Việt ngữ

Thời gian: 4/1998 đến 2001

Phần 1 của Bộ kinh Vô Lượng Thọ gồm có ba phẩm như sau
Phẩm Tựa Đề Phẩm Tập số Ngày ghi Ghi Nhận Từ Pháp Thoại (để dễ tìm dĩa trong bộ Kinh MP3 và video)
 

GIỚI THIỆU ĐỀ KINH & MỤC ĐÍCH GIẢNG LẦN THỨ 10

1  

 

12/2012
 • Cấu trúc của các kinh có 4 phần: giáo, lý, hành, quả. Trọng điểm lần giảng này là HÀNH & CHỨNG (quả);
 • Lão Cư sĩ Hạ Liên Cư dùng các bổn dịch của đời Hán và Tống hợp lại cho hoàn mỹ.
 • Tựa đề của kinh là cương lĩnh của Phật nói pháp trong 49 năm.
 • Đề kinh được giải thích qua 8 tiểu đề như sau: 1) Phật, 2) Thuyết, 3) Đại Thừa, 4) Vô Lượng Thọ, 5) Trang Nghiêm, 6) Thanh Tịnh, 7) Bình Đẳng, Giác, 8) Kinh. Đọc thêm ...
   

2

 

 

12/2012
 • Mục đích là đạt được đức tính "Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm," ở trên. Phương pháp giúp để đạt được là phải "Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác"
 • Tịnh Tông thù thắng nhất là không chết! Muốn ngay trong một đời này không chết - Vô Lượng Thọ - phải chân thật tu tập, sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Nếu không tiêu trừ thì có phiễn não, lo lắng, bệnh khổ, chướng ngại.
 • Cõi Ta Bà này chính là Tây Phương Cực Lạc nếu ta biết chuyển đổi cảnh giới của mình bằng cách nhất hướng chuyên chí
 • Tâm không thanh tịnh (tức có vọng tưởng) thì không thể sanh Tịnh Độ. Một ngày niệm 10 niệm cũng được. Công phu không phải là nơi niệm Phật nhiều hay ít mà là sâu hay cạn. Niệm Phật phải tương ưng với giáo pháp của Phật.
 • Tịnh niệm 10 câu không khởi vọng tượng. Một ngày 9 lần theo cách của Hòa thượng dạy hòng đắc " Tịnh niệm tương tục." Đọc thêm ...
1
PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG

 

3

 

 

12/2012
 • Tôn giả A Nan kết tập lại kinh tạng của Phật dựa trên năng lực trí nhớ thù thắng của ngài và 500 vị A La Hán chứng minh
 • Tịnh Tông lấy phương pháp "Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật", nghĩa là "Tâm này là Phật, tâm này làm Phật." Miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật đó chính là đang làm Phật
 • Kinh Vô Lượng Thọ là Pháp môn khiến cho chúng sanh bình đẳng thành Phật đệ nhất. Kinh khai ngộ bậc nhất, chứng quả bậc nhất
 • Phải nhất định thuộc Kinh Vô Lượng Thọ. Bắt đầu học, 1 đến 3 năm phải tụng 3000 biến, tụng thuộc lòng -> làm được nhớ Phật, có thể chân thật làm Phật
 • 5 vị đại A La Hán và 3 vị Bồ Tát đẳng giác đại biểu được nêu lên ở đây nhằm thiết lập tín nguyện, giúp ta vững tin vào pháp môn niệm Phật. Đây là các bâc thượng thủ; danh hiệu và đức hạnh đủ ý nghia của bộ kinh này. Đọc thêm ...
2 ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

  4

 

 

12/2012
 • Kinh này độ đồng tu tại gia. Phẩm 1 nêu tên 5 vị Bồ Tát Xuất Gia; nhưng phẩm 2 lại đặc biệt tách ra để nêu lên 16 vị Bồ Tát Đẳng Giác Tại Gia. Danh xưng của 16 vị này là biểu tượng cho bộ kinh.
 • Tuần tự giới thiệu đặc biệt vị Bồ Tát Đẳng Giác tại gia thứ nhất - Hộ Hiền Bồ Tát - vì ngài đại biểu rất quan trọng. Hộ Hiền là người hộ pháp phải có đức hạnh và hiền thục.
 • Hộ pháp có hai phương diện chính: 1) Hộ pháp cho đạo tràng, 2) Hộ pháp cho chính mình! Tập này chú trọng về vai trò của Cư sĩ và trụ trì hộ pháp cho đạo tràng Đọc thêm ...
    12/2012
 • Tiếp tục biểu pháp qua danh hiệu vì Bồ Tát đẳng giác Hựu Hiền. Hộ pháp cho chính mình ra sao?
 • Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu là thế nào?
 • Để nền tảng xây dựng được tốt, phải biết tuân thủ, y giáo phụng hành. Lúc sơ học chỉ chọn một bộ kinh như vậy thì vọng niệm ít, trí tuệ phát triển; nghe và nhìn sâu sắc hơn vì có thêm trí tuệ. Đọc thêm ...

 

6

 

 

12/2012
 • Tiếp tục giảng nghĩa HỰU HIỀN Bồ Tát:
  • Hộ pháp chính mình là quan trọng nhất. Làm sao gìn giữ chính mình, biết tự trọng!
  • Di Lặc và Tứ Đại Thiên Vương là biểu pháp nhắc nhở ta: mở rộng tâm lượng, trung đạo, kiên dũng đoạn phiền não, gìn giữ mình không để cảnh giới bên ngoài giao động và ô uế
 • THIỆN TƯ DUY Bồ Tát
 • Đọc thêm ...
   

7

 

 

12/2012
 • Tiếp tục giảng nghĩa THIỆN TƯ DUY BỒ TÁT
 • HUỆ BIỆN TÀI BỒ TÁT
 • QUÁN VÔ TRỤ BỒ TÁT
 • Đọc thêm ...
   

8

 

 

12/2012
 • QUÁN VÔ TRỤ BỒ TÁT (tiếp theo)
 • THẦN THÔNG HOA BỒ TÁT
 • QUANG ANH BỒ TÁT
 • BẢO TRÀNG BỒ TÁT
 • Đọc thêm ...
   

9

 

 

1/2012
 • BẢO TRÀNG BỒ TÁT
 • TRÍ THƯỢNG BỒ TÁT
 • TỊCH CĂN BỒ TÁT
 • Đọc thêm ...
   

10

 

 

1/2012
 • HƯƠNG TƯỢNG BỒ TÁT
 • TRUNG TRỤ BỒ TÁT
 • CHẾ HẠNH BỒ TÁT
 • GIẢI THOÁT BỒ TÁT
 • Đọc thêm ...
   

11

 

 

1/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền

 • Nguyện 1. Lễ kính chư Phật
 • Nguyện 2. Xưng tán Như Lai
 • Đọc thêm ...
   

12

 

 

1/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền (tiếp theo)

   

13

 

 

1/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền (tiếp theo)

 • Nguyện 3. Quảng tu cúng dường: 
  • 3 loại bố thí: tài, pháp, vô úy
  • 7 pháp cúng dường:
   • 1) Như thuyết tu hành:  y giáo phụng hành,
   • 2) Lợi ích chúng sanh cúng dường
 • Đọc thêm ...
   

14

 

 

1/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền (tiếp theo)

 • Nguyện 3. Quảng tu cúng dường: 
  • 7 pháp cúng dường (tiếp theo):
   • 3) Nhiếp thọ chúng sanh cúng dường,
   • 4)  Thay chúng sanh khổ cúng dường,
   • 5) Cần tu thiện căn cúng dường,
   • 6) Bất xả Bồ Tát nghiệp  cúng dường,
   • 7) Bất ly Bồ Đề Tâm  cúng dường
   

15

 

 

3/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền (tiếp theo)

 • Nguyện 4. Sám hối nghiệp chướng
  • 3 loại sám trừ nghiệp chướng:
   • 1. Phục nghiệp sám
   • 2. Chuyển nghiệp sám
 • Đọc thêm ...
   

16

 

 

3/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT: Mười hạnh Phổ Hiền (tiếp theo)

   

17

 

 

5/2012 PHỔ HIỀN BỒ TÁT:  Mười tâm nghịch sanh tử giúp giải trừ kiếp nạn
 • 1) Minh tín nhân quả
 • 2) Sanh tâm hổ thẹn tức "Tự hối khác trắc"
 • 3) Ác đạo thật đáng sợ tức "Bố úy ác đạo"
 • Đọc thêm ...
   

18

 

 

5/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT:  Mười tâm nghịch sanh tử giúp giải trừ kiếp nạn  (tiếp)

 • 4) Bất phú hà tì
 • 5) Đoạn tương tục tâm
 • 6) Phát tâm Bồ Đề
 • 7) Tu công bổ quá
 • 8) Thủ hộ chánh pháp
 • Đọc thêm ...
   

19

 

 

12/2012

PHỔ HIỀN BỒ TÁT:  Mười tâm nghịch sanh tử giúp giải trừ kiếp nạn  (tiếp)

   

20

 

 

1/2013 

PHỔ HIỀN BỒ TÁT:  Mười tâm nghịch sanh tử giúp giải trừ kiếp nạn  (tiếp)

   

21

 

 

1/2013  Hàm cộng tuân tu, Phổ Hiền đại sĩ chi đức
         
         
         
         
         
         
         
3 ĐẠI GIÁO DUYÊN KHỞI      
   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 31/1/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...    
           
pham1 phan 2 phan 3