Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

TẬP 13    

bỒ tÁT PHỔ HIỀN (tiếp theo)

"Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại sĩ chi đức"

 • Tất cả chúng sanh sanh đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc (TGTPCL) đều tu hạnh Phổ Hiền. TGTPCL là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát
 • TGTPCL là trung tâm, đô hội  của thế giới Hoa Tạng
 • 10 khóa mục:  Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương

HẠNH PHỔ HIỀN: 3) QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

 • Phước do đâu mà có?  Là do chính mình tu được - tu bố thí, tu cúng dường
 • Khi cúng dường tâm địa chân thành, cung kính.  Bố thí thì không có tâm cung kính, đôi lúc có tâm ngạo mạn
 • BT Phổ Hiền dạy cúng dường đều dùng tâm cung kính bình đẳng cho dù là chư Phật hay tất cả xuẩn động hàm linh
 • 3 loại bố thí:
  1. Tài bố thí: tài vật phải nên phát tâm bố thí cho tất cả chúng sanh.  Quả báo là tiền của.  Trong mệnh có thì làm bất cứ nghề nghiệp gì cũng giàu.  Tiền của không phải do tranh mà được.
   • Mệnh có là nhân do đời trước đã trồng
   • Tu nhân thì mới có quả
  2. Pháp bố thí thì được thông minh, trí tuệ
  3. Vô úy bốt thí thì được khỏe mạnh sống lâu

3 LOẠI BỐ THÍ

1. BỐ THÍ TÀI

 •  Người chân thật giác ngộ thì đem tiền để đâu?
  • Cúng dường cha mẹ, Tam Bảo
  • Bố thí tất cả chúng sanh
  • Thì sẽ không hề thiếu, không nhiều, nhiều thì tai nạn, họa hại liền đến
  • Tài phải xả ra - tích vi năng tán
  • Đừng thấy lợi quên nghĩa!
 • THẦN TÀI:
  • Trung Quốc nay thờ Thần Tài là Quan Công? Quan Vũ và thần tài không có quan hệ.  Quan Phu Tử: trung nghĩa.  Oai vũ bất phục, phú quý không màng.  Là mô phạm cho thế gian
  • Trung Quốc xưa thờ Thần tài là Phạm Nạc (Diệt Vương Câu Tiễn phục hưng lại quốc gia nhờ vào Phạm Nạc, Văn Chủng.  Nhưng ông giết công thần là Văn Chủng) - Phạm Nạc sau khi chạy trốn đổi tên là Đào Chu Công. Tam tụ tam tán, có tán tài bố thí ân đức bố thí - người buôn bán kiếm tiền của xã hội thì trả lại cho xã hội. 
  • Nên kết duyên với tất cả chúng sanh - kết ân huệ với tất cả chúng sanh thì sẽ được ân huệ
 • Chỉ cần bố thí thì phước báu đến.  Không mất mà lợi tức rất nhiều!
 • Tin sâu không nghi, y giáo phụng hành chính mình được lợi ích

2. BỐ THÍ PHÁP

 • Bố thí pháp: được biện tài vô ngại, phải tu bố thí pháp
 • Biểu pháp: công đức nói bốn câu Phật pháp - người có thể thâm nhập kinh tạng thì có thể tin tưởng.  Người nghèo khổ có cơm áo.
 • Cúng dường pháp.  Trước mắt không giải quyết ấm no, nhưng tương tai trồng chánh nhân, vĩnh viễn không tiêu mất!

3. BỐ THÍ VÔ ÚY

 • Bố thí vô úy: ăn chay, không hại tất cả chúng sanh.  Phật không khuyên bạn không ăn thịt.  Ăn chay là bồi dưỡng tâm từ bi của chính mình.   Không sát hại, không để chúng sanh vì ta mà phiền não
 • Phật pháp là từ bi vi bổn, phương tiện vi môn
 • Khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ - Phật pháp.   Những nơi ta đến ai cũng hoan hỷ đón ta.
 • Phước huệ song tu.   Rộng tu cúng dường, y giáo phụng hành!
 • Đem tiền tài bố thí hết thì khổ, tai nạn của bạn bố thí hết!

7 PHÁP CÚNG DƯỜNG BỐ THÍ

 •  Cúng dường - 7 pháp - 7 biểu thị cho viên mãn:

1. Như thuyẾt tu hành CÚNG DƯỜNG:  y giáo phỤng hành

 1. Tụng 3000 biến kinh VLT để có thể ghi nhớ, sau đó cầu giải - hiểu ý nghĩa thì mới có lợi ích
 2. Sau khi đã hiểu thì phải cố làm theo thì mới chân thật được thọ dụng - nỗ lực tu hành.  Làm ra tấm gương tốt cho người xem
  • Đây là chân thật cúng dường chư Phật, Như Lai!
  • Đây cũng là chân thật cúng dường cha mẹ, tổ tiên.  "Một người thành Phật, cửu huyền thăng"
  • Cũng là cúng dường tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh!

2. LỢi ích chúng sanh cúng dưỜng

  • Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm thì phải xem có lợi cho chúng sanh hay không? Có lợi ích thì nỗ lực làm. 
  • Thù thắng nhất là bố thí Phật pháp
   • Quan trọng nhất là cúng dường pháp khiến cho chúng sanh hoan hỷ
   • Đem kinh VLT, Phật pháp giới thiệu cho rộng lớn.  Phật pháp vô năng chứng,

 

 
   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 7/2/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...