Home Page Image
 
  • PHÁP THOẠI

Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

>Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 

  • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY


 
     
 

 

Từ tâm tinh tấn, bất đương sân nộ, tật đố, bất đắc tham thiết, xan tích, bất đắc trung hối, bất đắc hồ nghi.

Yếu đương hiếu thuận, chí thành trung tín, đương tín Phật kinh ngữ thâm, đương tín tác thiện đắc phước.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 2: chánh tÔNG

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh


Kinh văn: bản hội tập của Cư sĩ Hạ Liên Cư, do Cư sĩ Như Hòa cẩn dịch sang Hán Việt

Chủ giảng: Hòa thượng Tịnh Không giảng lần thứ 10 tại Singapore, do Vọng Tây Cư sĩ chuyển ngữ & cẩn dịch sang Việt ngữ

Thời gian: 4/1998 đến 2001

 
Phần 2 của Bộ kinh Vô Lượng Thọ gồm có các phẩm như sau:
Phẩm Tựa Đề Phẩm Tập số

Ghi Nhận Từ Pháp Thoại (để dễ tìm dĩa trong bộ Kinh MP3 và video)

4 Pháp Tạng nhân địa
 
5 Chí tâm tinh tấn
 
6 Phát đẠI THỆ NGUYỆN

135

 

 

Nguyện 19 - văn danh phát tâm nguyện
Ý nghĩa của Bồ Tát tu hành Lục Độ Ba La Mật
Đọc thêm ...
 
   

136

 

 

Nguyện 19 - văn danh phát tâm nguyện (tiếp)
Đọc thêm ...
7 Tức thành chánh giác
 
...      
       
43 Phi thị tiểu thừa
 
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...    
           
pham1 phan 2 phan 3