Home Page Image
 

Niệm Phật là Nhân

Thành Phật là Quả

Pháp sư Tịnh Không   
 
   Sách Nói mới ...    Tài Liệu mới ...
  1. Ấn Quang Văn Sao Tục Biên: khai thị cho sản phụ, người đa thê, người hiếm muộn; vì sao không ăn trứng; làm sao để sanh con thông minh, cách nuôi dạy con; cách chữa bệnh phong tình,  v.v. 
  2. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
  3.  Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải
  4. Nguồn gốc của Tịnh Độ Ngũ Kinh
  5.   Đệ Tử Quy 
  6. Tập Học Thuộc Lòng Kinh Vô Lượng Thọ
  7.  Bài Giảng Đầu Xuân 2013  
  8.  Pháp sư Tịnh Không Chúc Tết 2014
  9.  An Sĩ Toàn Thư   -  Xem: Video Listing

 

 10.  Đĩa:   1) Nghi Thức Tịnh Độ:  a. A Mi Đà hoặc  b. A Di Đà
        2) Cúng Ngọ cho giỗ, hậu sự ...  

11.  MP3 - Khoá tu Giới Luật Tịnh Tông Học Viện Úc 9/2014

12.  Pháp sư Tịnh Không Chúc Tết 2015
13.    Pháp sư Định Hoằng - Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân 
14.  Tịnh Tông Cộng Tu Khóa Bản - CS Đức Phong giảo chánh

<<  Xem toàn bộ  tài liệu sưu tập ...  >>

THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG  
 
Nhất giả lễ kỉnh chư Phật
Nhị giả xưng tán Như Lai
Tam giả quảng tu cúng dường
Tứ giả sám hối nghiệp chướng
Ngũ giả tùy hỷ công đức
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân
Thất giả thỉnh Phật trụ thế
Bát giả thường tùy Phật học
Cửu giả hằng thuận chúng sanh
Thập giả phổ giai hồi hướng

 * Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp địa của Phổ Hiền Bồ Tát. Tất cả chúng sanh sanh về đấy đều tu theo hạnh Phổ Hiền.


       Nhất định phải thuộc lòng và hiểu thấu
         nghĩa thú của kinh mới thọ trì và áp dụng được ...
 
Pháp sư Tịnh Không   

     Thiệp Tết:

PS Tinh Khong Chuc Tet

 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...