TịnhTông.org >> Tài Liệu
Home Page Image

Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

TÀI LIỆU

kINH SÁCH DÙNG TRONG TỊNH TÔNG

 1. Tịnh Tông Chủ Kinh
 2. Tài Liệu Phụ Trợ
 3. Lâm Chung Trợ Niệm
 4. Sách Nói (audiobook)
  I. TỊNH TÔNG CHỦ KINH:    Ngũ Đại Tạng Kinh & Luận (Năm kinh Một luận)  
 1. Phật Thuyết A Di Đà Kinh (ấn bản của TTHH Việt - San Jose, Mỹ)
 2. Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
  1. Kinh Văn (Bản hội tập của Cư Sĩ Hạ Liên Cư)
   1. Hán ngữ, Hán âm và Việt. Dịch giả: Thầy Thích Thiện Trang cẩn dịch và giảo chánh.
   2. Hán Việt (ấn bản của TTHH Việt - Làng A Di Đà, Mỹ)
   3. Hoa/Hán Việt và âm Quan Thoại
    (TTHH Hoa - Los Angeles, Mỹ ấn hành)
   4. Việt ngữ
    1. Bản dịch của HT Thích Đức Niệm và CS Minh Chánh  
    2. Bản dịch của CS Tâm Tịnh 
  2. Chú giải (CS Hoàng Niệm Tổ, Việt dịch: CS Như Hòa) in lần thứ ba.   
   Lấy xuống toàn bộ (11.4 MB)
   1. Diễn đọc:  Quảng Âm
  3. Giản Chú Dịch Giải (PS Tịnh Không, Việt dịch:  CS Nguyên Trừng)  
  4. Tiếng Anh Infinite Life Sutra (Ban Phiên dịch Tịnh Tông Học Viện Úc)
 3. Quán Vô Lượng Thọ (HT Thích Thiền Tâm dịch)
 4. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương 
  1.  Kinh Văn (Việt dịch: PS Minh Nhẫn)
  2.  Lược giảng (PS Tịnh Không, Việt dịch: CS Như Hòa)
 5. Thập Đại Nguyện Vương
  1. Kinh Văn
  2. Lược giảng giáo nghĩa (PS Tịnh Không, Việt dịch: CS Như Hòa)
 6. Vãng Sanh Luận (Thiên Thân Bồ Tát, Việt dịch: PS Minh Nhẫn)
  II. TÀI LIỆU PHỤ TRỢ
 1. KINH ĐIỂN
  1. Tịnh Tông Cộng Tu Khóa Bản ( Kinh Vô Lượng Thọ các phẩm 6, 32-37)
   1. Hán Việt (Giảo chánh: CS Đức Phong)
   2. Việt ngữ (Nhóm Niệm Phật Phương Liên Hà Nội dịch soạn)
  2. Nghi Thức Tịnh Độ (ấn bản của TTHH Việt - San Jose, Mỹ)
  3. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập
   (ấn bản của TTHH Việt - Làng A Di Đà, Mỹ)
  4. Thập Thiện Nghiệp Đạo
   1. Hán Việt (Không rõ tác giả)
   2. Việt ngữ (Việt dịch:  Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh)
  5. Mười Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền MP3: 1 2 (PS Tịnh Không, Việt dịch: Thiện Kiến, Diệu Hà, Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện)
 2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
  1. Đệ Tử Quy (Hán Việt và Việt Ngữ)    
  2. Tu Lục Hòa Kính Đảo Văn (PS Tịnh Không, Việt dịch: Vọng Tây Cư Sĩ)
  3. Sa Di Luật Nghi Yếu Lược  (PS Tịnh Không, Việt dịch: CS Như Hòa)
  4. Liễu Phàm Tứ Huấn
   1. Việt   
    1. Bản 1 - Việt dịch:  Tuệ Châu & Bùi Duy Long
    2. Bản 2 - Việt dịch:  Ban Phiên dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành
   2. Anh
    1. Liao Fan's Four Lesson (Src: buddhanet.net)
    2. Changing Destiny (Commentary on Liao Fan's Four Lesson) (Master Chin Kung, src: amtbweb.org)
 3. NIỆM PHẬT, LỄ PHẬT
  1. Thập Niệm Pháp của PS Tịnh Không (Việt dịch: Thích Nhuận Châu)
  2. Lợi Ích Của Sự Niệm Phật (PS Tịnh Không, Việt dịch: CS Như Hòa)
   1. Pháp ngữ
  3. Lễ Phật và Y Học (PS Đạo chứng, Việt dịch: CS Như Hòa)    
 4. KINH SÁCH ẤN QUANG ĐẠI SƯ ĐỀ XƯỚNG IN SAO
  1. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Việt dịch: Lê Anh Minh)    
  2. An Sĩ Toàn Thư   (Nguyên tác Hán Văn, tác giả:  Chu An Sĩ )  

   (Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện)


   Gồm 4 thiên:

   1. Âm Chất Văn:  (Việt dịch & chú giải:  Nguyễn Minh Tiến),
    Sách: [Thượng, Hạ, Chú Giải q Hạ], Videos: [Thượng,  Hạ], MP3
   2. Vạn Thiện Tiên Tư (nói về Giới Sát) (Việt dịch: Giới Nghiêm)
    Sách, Videos, MP3
   3. Dục Hải Hồi Cuồng (nói về Giới Dâm) 
     MP3 (Tựa bài bắt đầu với chữ E),  Videos, Sách
   4. Tây Quy Trực Chỉ (cầu sanh Cực Lạc)  (Việt dịch: Giới Nghiêm)
    Bất Tịnh Quán, Sách, Videos, MP3 (Tựa bài bắt đầu với chữ C)
  3. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn (Việt dịch: Lê Anh Minh)
 5. CÁC TRƯỚC TÁC CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG
  1. Lá Thư Tịnh Độ (NXB Tôn Giáo)
   Tác giả: Ấn Quang Đại Sư / Dịch giả: Thích Thiền Tâm
   Diễn đọc: Quảng Âm
  2. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (NXB Phương Đông - 2008)
   Tăng Quảng Chánh biên
   Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
   Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang
   Diễn đọc: Quảng Âm
  3. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
   1. (Theo bản in của Phật Quang Viện, Thành phố Bản Kiều, Ðài Loan, 2/1982)
    Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập / Ấn Quang đại sư giám định
    Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
    Diễn đọc: Quảng Âm
  4. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên (Việt dịch: CS Như Hòa)  
   1. Pháp ngữ:    Quyển 1     Quyển 2
   2.  Sách nói (Người đọc: Diệu Thông & Diệu Âm, tinhtong.org)
 6. NGHI THỨC
  1. PHÁP KHÍ
   1. Nghi Thức Lễ Bái của Tam Thời Hệ Niệm
   2. Lễ Bái của 'Nghi Thức Cộng Tu' (dựa theo TTHH Sunnyvale)
   3. Bài Tán có ký hiệu:  a.  Liên Trì Tán,   b.  Mi Đà Tán
   4. Nghi Thức Cộng Tu: MP3 chọn Lọc (Tán tụng rất chuẩn do TTHH Canada thực hiện)
  III. LÂM CHUNG TRỢ NIỆM 

Các Videos:  

 1. Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung và Pháp Ngữ Khai Thị
  (CS Lý Bỉnh Nam, TTHH Úc ấn hành)   Tập: 1 (Người đọc:  dieuphapam.net)
 2. Hộ Niệm Vãng Sanh Tây Phương (Cẩm nang, Nguồn: thondida.com)
 3. Hỏi Đáp Trợ Niệm Lâm Chung (PS Tịnh Không; Chuyển ngữ: không rõ)
            Tập:    1    2     3      4      5      6 
 4. Hành Trang Cho Ngày Cuối - Sức Chung Tân Lương 
  (PS Thế Liễu, Việt dịch: Thích Thiện Phước)
 5. Đĩa MP3 Nghi Thức Tịnh Độ  , Kinh văn: Nghi Thức Tịnh Độ (trang 8-22)
  Tài liệu dài 45 phút, dùng cho các nghi thức như Phát Tang, Nhập Quan, Viếng Quan, Di Quan. 
  Bố cục theo nghi thức của TTHH Hoa Sunnyvale, California, Mỹ:  

  5.1 Đọc A MI ĐÀ Kinh - TTHH Canada & TTHV Làng Amida, TTHH Đài Loan: (0:00 Tán Liên Trì, 11:20 Đoc Kinh A Mi Đà, 25:30 Tán Phật, 32:00 niệm Phật, 42:00 Nguyện sanh)

  5.2 Đọc A DI ĐÀ Kinh - TTHH Oregon & TTHH Đài Loan: (0:00 Tán Liên Trì, 10:30 Tụng Kinh A Di Đà, 27:50 Tán Phật, 34:00 niệm Phật, 44:00 Nguyện sanh)
 6. Đĩa Nghi Thức Thượng Cúng  MP3, Kinh văn: Nghi Thức Tịnh Độ (trang 37-50)
  Tài liệu dài 52 phút, dùng cho ngày giỗ, hoặc Cúng Ngọ.  Tài liệu là kết hợp của Ban Pháp Khí TTHH Oregon Mỹ và từ YouTube Ban Pháp Khí VN biễu diễn tại Chùa Hồng Liên, Việt Nam) 

Chú thích:  PS: Pháp Sư, CS: Cư Sĩ, HT: Hòa Thượng; TTHH: Tịnh Tông Học Hội: TTHV: TT Học Viện
HÌNH ẢNH

  HÌNH PHẬT, BỒ TÁT

  CÂU KỆ & CÂU ĐỐI

  *  Kinh Vô Lượng Thọ
  *  Ấn Quang Đại sư
  *  Chư Tổ, cổ đức, thánh hiền
  *  Pháp sư Tịnh Không  

  BÀI VỊ

  *  Bài vị Tổ Tiên,  xem các kiểu khác
Hình Mẫu
(Khung hình khổ 8x10 inches hay 11x17')
   Vài kiểu trang hoàng!
AQDS-QuyTac HTTK-CauDoi
TO-CauDoi HTTK-CauDoi
KVLT-CauKe KVLT-CauKe
KNhanQua-CauKe Xem thêm ...
 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...