Home Page Image
     
     
 

 

Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

 
     
TRANG TRÍ  

vài kiểu trang Trí dùng các câu Đối

 
        
     
 

 

 
HÌNH ẢNH

  HÌNH PHẬT, BỒ TÁT


 CÂU KỆ & CÂU ĐỐI
* Kinh Vô Lượng Thọ
* Ấn Quang Đại sư
* Chư Tổ, cổ đức, thánh hiền
* Pháp sư Tịnh Không  

BÀI VỊ

* Bài vị Tổ Tiên
Hình Mẫu  
(Khung hình khổ 8x10 inches hay 11x17')  
AQDS-QuyTac HTTK-CauDoi  
TO-CauDoi HTTK-CauDoi  
KVLT-CauKe KVLT-CauKe  
KNhanQua-CauKe Xem thêm ...  
     
 

email: banBienTap.tinhtong@gmail.com

Trang web của người học Phật sơ học ...