Home Page Image
     
     
 

Lấy

Nho (Nho giáo),

Thích (Thích Ca),

Đạo (Đạo giáo)

làm nền tảng ...

Pháp Sư Tịnh Không

 
     
 Sách nói
 1.    Đệ Tử Quy (Việt dịch: PS Thích Minh Nhẫn;   Người đọc:  Diệu Âm, TinhTong.org)
 2.    Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Việt dịch:  Lê Anh Minh;
        Người đọc:  Diệu Thông, TinhTong.org)
 3. Học Kinh Vô Lượng Thọ
  1.  Tập học thuộc lòng Kinh Vô Lượng Thọ
   (Hán Việt; Bản Hội Tập của Lão CS Hạ Liên Cư;  Việt dịch: CS Như Hòa;
   Giọng đọc: Diệu Âm, TinhTong.org;  Bài đọc theo dạng thơ: Kinh VLT): 
   1. Trọn bộ (2 tiếng 30 phút)    
   2. Từng phẩm (48 phẩm)
     phẩm 1   phẩm 2   phẩm 3  Xem thêm ...
  2. Khái Niệm Tổng Quát   Sơ lược của 48 phẩm! (45 phút)
   (Trích lục từ Chú Giải của CS Hoàng Niệm Tổ; 
   Việt dịch:  CS Như Hòa;  Giọng đọc:  Diệu Âm, TinhTong.org)
  3. Xem Giản Chú Dịch Giải (PS Tịnh Không, Việt dịch: CS Nguyên Trừng; 
   Người đọc:  Diệu Âm, TinhTong.org,  YouTube PlayList: )
   Disc 1:  Giới thiệu-ph1 Disc 6:   Phẩm 13-19 Disc 11:  Phẩm 37-40
   Disc 2:  Phẩm 2-3 Disc 7:   Phẩm 20-25 Disc 12:  Phẩm 41-45
   Disc 3:  Phẩm 4-5 Disc 8:   Phẩm 26-30 Disc 13:  Phẩm 46-48 &
   Disc 4:  Phẩm 6 Disc 9:   Phẩm 31-33                Tri ân.  Kết thúc!
   Disc 5:  Phẩm  7-12 Disc 10: Phẩm 34-36  
 4. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên (Việt dịch: CS Như Hòa;
       Người đọc:  Diệu Thông & Diệu Âm, TinhTong.org)  (Khoảng 1 tiếng mỗi disc)

 5. 4.1  Xem Quyển Thượng:    Xem Mục Lục,  YouTube PlayList:       
    Disc 1:  Giới thiệu, thư 1   Disc 11: Thư số 67-70   Disc 21: Thư 118-121
    Disc 2:  Thư số 2 - 5   Disc 12: Thư số 71-74   Disc 22: Thư 122-128
    Disc 3:  Thư số 6 - 11    Disc 13: Thư số 75-78   Disc 23: Thư 129-136
    Disc 4:  Thư số 12-20   Disc 14: Thư số 79-84   Disc 24: Thư 137-141
    Disc 5:  Thư số 21-27   Disc 15: Thư số 85   Disc 25: Thư 142
    Disc 6:  Thư số 28-33   Disc 16: Thư số 86-91   Disc 26: Thư 143-150
    Disc 7:  Thư số 34-42   Disc 17: Thư  92-100   Disc 27: Thư 151-152
    Disc 8:  Thư số 43-48   Disc 18: Thư 101-106   Disc 28: Thư 153-157 &
    Disc 9:   Thư số 49-56   Disc 19: Thư 107-115                        Tri ân.  Kết thúc!
    Disc 10: Thư số 57-66   Disc 20: Thư 117        
  4.2  Xem Quyển Hạ
 6.  Lời tựa Tái Bản Tịnh Độ Ngũ Kinh
       (Ấn Quang Đại Sư khai thị;  trích lục Ấn Quang PS Văn Sao Tục Biên quyển Hạ (bài 2);
       Việt dịch: CS Như Hòa;  Người đọc:  Diệu Âm, TinhTong.org)
 
 1. Liễu Phàm Tứ Huấn (Việt ngữ)
 2. Sách nói thiếu nhi - Children audiobook: (Anh ngữ)
  1. Đệ Tử Quy (Anh ngữ)
  2. Truyện ngắn Phật giáo (Anh ngữ):  Xem Mục Lục (Index) 

   Chú thích:  PS: Pháp Sư, CS: Cư Sĩ, HT: Hòa Thượng; TTHH: Tịnh Tông Học Hội
 email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...