Home Page Image
 


... Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức.  Cụ túc vô lượnh hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung...

Đức Tuân Phổ Hiền Đệ Nhị

(Kinh Vô Lượng Thọ)

 
TÀI LIỆU >> nGŨ ĐẠI TẠNG KINH & LUẬN
Pháp Sư Tịnh Không dạy:
"T
rong đại kinh thường nói: Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật.  Nếu bạn muốn thành Phật đạo thì nhất định phải tu hạnh Phổ Hiền.  Vậy thì thù thắng của Tịnh Độ ở chỗ nào?  Là chúng ta đã biết rồi Tịnh Tông là áp dụng hạnh Phổ Hiền...  10 cương lĩnh, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền."  Nghe tiếp ...

 

của
PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Nhất giả lễ kỉnh chư Phật
N
hị giả xưng tán Như Lai
T
am giả quảng tu cúng dường
T
ứ giả sám hối nghiệp chướng
N
gũ giả tùy hỷ công đức
L
ục giả thỉnh chuyển pháp luân
T
hất giả thỉnh Phật trụ thế
B
át giả thường tùy Phật học
C
ửu giả hằng thuận chúng sanh
T
hập giả phổ giai hồi hướng   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...