Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

TẬP 14    

7 pháp cúng dưỜng  (tiếp theo)

3. NHiẾP THỌ CHÚNG SANH CÚNG DƯỜNG

 • Nhiếp thọ là khiến người ngưỡng mộ, noi theo
  • Phải thu phục lòng người, hiểu được tâm lý chúng sanh, dẫn dắt họ quay về chánh pháp
  • Thay thế chư Phật tiếp dẫn chúng sanh quy hướng Tịnh Độ
  • Súc sanh ở tại nhà ta, ta có thể khuyên bảo chúng xả thân súc sanh, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ
 • Nếu bạn tu tập mà người nhà không hoan hỷ thì là bạn có vấn đề:
  • Phải tu lễ kính.   Chân thành cung kính, thật thay đổi thì người thân mới hoan hỷ.
  • Biết tán thán: tốt thì khen, xấu không nói đến.  Bạn có thể thay đổi vận khí trong gia đình. 
  • Cúng dường:  ngoai tài và nội tài.
  • Dùng trí tuệ để tư duy làm sao nâng cao cuộc sống của mọi người trong gia đình: đi học thì giỏi, đi làm an tâm.   Hết lòng phục vụ người trong nhà  Đây là sự cúng dường, bố thí nội tài.
 • Nhất định phải làm tấm gương tốt cho xã hội!

4. ĐAI CHÚNG SINH KHỔ CÚNG DƯỜNG

 • Thay chúng sanh chịu khổ - làm cho chúng sanh giác ngộ
 • Chúng sanh tạo tác bao nghiệp tội để cuối cùng thì đoạ vào ba đường khổ
 • Noi theo các gương của:
  • Đức Thế Tôn có đầy đủ nhưng thảy đều buông bỏ.  Ngài làm được viên mãn cho chúng ta tin tưởng
  • Liễu Phàm Tứ Huấn
  • Lão Hòa thượng Hư Vân và Pháp sư Ấn Quang là hai vị xuất gia là tấm gương của thay chúng sanh chịu khổ
 • Thay chúng sanh chịu khổ:
  • Nếu mang đời sống của bạn hạ xuống một bậc, mang tiền của đi bố thí thì bạn đã thay chúng sanh chịu khổ
  • Giảm bớt một phần hưởng thụ thì giảm bớt một phần chúng sanh khổ thì đời dời kiếp kiếp bạn không bị khổ
 • Người chân thật thông minh không để dành tiền phòng phí thuốc men mà thảy đem hết đi cúng dường!  dùng tất cả tiền phòng phí thuốc men cho hết đi rồi thì không thể bị bệnh! Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, để dành tiền chữa bệnh, phòng nạn thì nhất định bệnh, nạn sẽ tới! 
 • Trồng nhân nào thì được quả đó
  • Có thực lực thì xây đạo tràng thỉnh pháp sư nói pháp.  Lãnh đạo đại chúng niệm Phật!
  • Đạo tràng mô phạm - đạo tràng không làm kinh sám, pháp hội. 
   • Đạo tràng Tịnh Tông - tối nghe  kinh, ngày niệm Phật.  
    • Tu hành đúng pháp không cần đi phan duyên một ai!  Bạn không dư giả nhưng sẽ không để bạn đói rét

5. CẦN TU THIỆN CĂN CÚNG DƯỜNG

 • Thiện căn:  không tham, không sân, không si
 • Khống chế, phục phiền não bằng câu A Mi Đà Phật
 • Đoạn tham, sân, si.  Cần tu giới, định, huệ
  • Giới: tâm thanh tịnh - tâm thanh tịnh phá tham
  • Định: bình đẳng - phá tâm sân hận
  • Huệ: giác - phá tâm ngu si

6. BẤT XẢ BỒ TÁT NGHIỆP CÚNG DƯỜNG

 • BẤT KỂ NGÀNH NGHỀ gì mà giác, không mê đó là sự nghiệp Bồ Tát
 • Chủ tiệm, trước khi học Phật thì là kiếm lời, kinh doanh, giờ thì vì đại chúng phục vụ xã hội, chúng sanh khiến cho chúng sanh được thuận lợi - đây là bồ Tát nghiệp
 • Làm tốt nơi nghề nghiệp của mình, phát huy cái mình đã học vì chúng sanh, xã hội mà phục vụ
 • Mỗi niệm vì lợi ích chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh học Phật - đều là Bồ Tát Nghiệp

7. BẤT LY BỒ ĐỀ TÂM CÚNG DƯỜNG

 • BỒ ĐỀ TÂM - Tâm triệt để giác ngộ
 • Thể của Tâm Bồ Đề là tâm chân thành - không vọng ngữ
 • Tâm đại bi - giúp cho chúng sanh.  Công đức chính mình tu được không hưởng thụ một mình - an vui chân thật
 • Phải dùng tâm chân thành, tận tâm thật lực tu.  Phước báu bạn có được cũng giống như ở trên quả địa Như Lai có
 • Không gạt người

 

 
   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 8/2/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...