Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

Pháp môn Niệm Phật là Pháp môn nhị lực:

 1. Tự lực: tín tâm của mình
 2. Tha lực: Phật lực
 
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

GIỚI THIỆU ĐỀ KINH & MỤC ĐÍCH GIẢNG LẦN THỨ 10

TẬP 1    
 • Trọng điểm lần giảng này là HÀNH & CHỨNG; cấu trúc của kinh có 4 phần: giáo, lý, hành, quả;
 • Lão Cư sĩ Hạ Liên Cư dùng các bổn dịch đời Hán và Tống hợp lại cho hoàn mỹ.
 • Tựa đề của kinh là cương lĩnh của Phật nói pháp trong 49 năm.
 • 8 tiểu đề từ đề kinh gồm: 1) Phật, 2) Thuyết, 3) Đại Thừa, 4) Vô Lượng Thọ, 5) Trang Nghiêm, 6) Thanh Tịnh, 7) Bình Đẳng, Giác, 8) Kinh
TÁM TIỂU ĐỀ TỪ ĐỀ KINH VÔ LƯỢNG THỌ
1 PHẬT
 • Phật nghĩa là giác ngộ. Học Phật là học giác ngộ.
 • Thế gian và xuất thế gian đều không bị suy nhiễm
 • Vọng tưởng là vô minh - bỏ được thì giác mãn
 • Thích Ca và mười phương, ba đời đều tán thán Tịnh Độ
 • Phật thuyết ở kinh Vô Lượng Thọ hàm ý Phật Thích Ca và tất cả chư Phật, Như Lai
2 THUYẾT

* Thuyết: thuyết pháp. Học nhi thời tập chi, Bất duyệt tuyệt hồ

* Phật thấy căn cơ chúng sanh thuần thục nên ngài vui mừng, hoa hỷ thuyết. Phổ độ cho chúng sanh thành Phật

 

THÀNH PHẬT CÓ LỢI RA SAO?
KHÔNG THÀNH PHẬT THÀNH PHẬT
Có phiền não, vọng tưởng; có tai nạn và phải chịu khổ (tam khổ và bát khổ); Vĩnh viễn thoát khỏi các khổ
Không biết được chân tướng sự thật. Biết được quá khứ, hiện tại và vị lai mà không phải suy đoán
3 ĐẠI THỪA
 • Đại thừa ví như xe lớn chuyên chở được nhiều người
 • Tiểu: giúp thoát khỏi lục đạo luân hồi
 • Đại: siêu việt thập pháp giới, giúp chúng sanh từ phiền não đến Bồ Đề Niết Bàn
 • Kinh Vô Lượng Thọ là pháp đại thừa - vượt hơn tất cả các pháp đại thừa vì kinh Hoa Nghiêm cuối cùng cũng quy về Vô Lượng Thọ
 • Nhất thừa: pháp nhất thừa là pháp thành Phật
 • Nhị thừa: nói về đại thừa và tiểu thừa
 • Tam thừa: là nói về Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Học tam thừa là có nhân mà không có quả - vi phải đạt được "thành Phật" thì mới có quả.
 • Các kinh có quả (tức là thành Phật) gồm: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Thọ và Phạm Võng
 • Khởi lòng tin là nhân, niệm niệm làm Phật là quả. Ngày ngày nhớ Phật, tưởng Phật thì quả báo sẽ hiện ra: tưởng nhớ Phật thì biến thành Phật!
 • Nên có đạo tràng đúng như pháp để làm trường tuyển Phật
  Còn tiếp  
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...    
           
pham1 phan 2 phan 3