Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: TỰA PHẨM

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN (tiếp)

TẬP 20   

MƯỜI TÂM NGHỊCH SANH TỬ GIÚP GIẢI TRỪ KIẾP NẠN (tiếp)

 • Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều niệm A Mi Đà Phật.  Chúng ta niệm A Mi Đà Phật cũng là niệm mười phương Phật! 
 • Kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu Thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta.  Khuyên ta niệm A Mi Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ.
 9. Quán tội tánh không
 • Trí tuệ chân thật!   Vạn pháp giai không. 
  • Tội nghiệp cũng là một trong vạn pháp!
  • Tội báo cũng là một trong vạn pháp!
  •  Nó cũng là không!   Một không tất cả không!  Tội của bạn chân thật là diệt tội.
 • Sám tội có 3 loại:  phục nghiệp chướng, chuyển nghiệp chướng, diệt nghiệp sám
  • Quán tội tánh không là diệt nghiệp sám
  • "Quán tội tánh không" không phải là không cần lo, làm tội một chút cũng không hề gì.
  • Quán không là quán ngã không, danh không, vạn pháp đều không.
 • Niệm đến lý nhất tâm bất loạn, lại quán tội tánh không thì được
  •  Sự nhất tâm bất loạn đều không được
  • Đoạn kiến tư, đoạn trần sa phiền não, phá vô minh.
  • Siêu việt thập pháp giới, vãng sanh Tây Phương, sanh cõi Thực Báo Trang Nghiêm, cõi Thường Tịch Quang -> mới có thể tu diệt nghiệp sám, mới có thể tiêu diệt tội nghiệp
 • Hiện tiền chúng ta chuyển nghiệp sám là thù thắng nhất, cao minh nhất! 
  • CS Lý Mộc Nguyên chuyển nghiệp sám.  Bị bệnh là nghiệp báo.  Ông có thể chuyển được thì chúng ta cũng có thể được.
  • Tôi (PS Tịnh Không) cũng là đoản mạng, tôi cũng là chuyển nghiệp!  Cả đời này học Phật thì ngay đời này chuyển.
  •  Tôi chuyển nhưng nhẹ hơn Lý Mộc Nguyên, Ông còn mang một chút bệnh.   Năm 45 tuổi tôi chỉ bệnh qua một tháng, biết tuổi thọ đến không uống thuốc, ăn tí cháo, niệm A Mi Đà Phật chờ vãng sanh.
 • Thật là có thể chuyển chỉ cần chúng ta chân thật chịu phát tâm. 
  • Phải đoạn tâm luân hồi, nghiệp luân hồi.   Sau đó mới tu mười loại tâm nghịch sanh tử!  Đó là siêu việt ba cõi sáu đường.
  • Phải rất chăm chỉ, nỗ lực mà tu học tội nghiệp trong quá khứ, hiện tại đều có thể được sám trừ!
 • Quá khứ trong vô lượng kiếp tạo tác nhiều tội nghiệp. 
  • Ta được cái thân này thường hay đau bệnh. Chỗ nào hay đau nhức là nghiệp báo hiện tiền
  • Nghiệp báo hiện tiền này do nhân đời quá khứ đã tạo
 • Dùng thân, ngữ, ý y theo lời răn dạy của Phật Đà mà sám hối.
  • Làm thế nào để tu phá[ sám hối có hiệu quả?  Niệm Phật
   • Miệng niệm A Mi Đà Phật
   • Tâm tưởng A Mi Đà Phật
   • Thân lạy A Mi Đà Phật
  • 3 nghiệp đều cung kính A Mi Đà Phật.   Đều gói trọn hai mươi điều (Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi - Nhìn Thấu, Buông Xuống, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật)
 • Trong nhà cúng một tượng A Mi Đà Phật,
  • Thường hay tưởng một vị Phật này, trong lòng thật sự có Phật
  • Cúng một vị!  Không thường thay đổi thì đến khi lâm chung không biết A Mi Đà Phật hiện ra tướng gì để tiếp dẫn ta
  • Cả đời chỉ cúng một tôn tượng của A Mi Đà Phật thì sẽ có ấn tượng rất sâu với tôn tượng này
 • Người trung niên hiện tại vận động quá ít nên lão hóa.  Vận động lạy Phật là vận động tốt nhất. 
  • Vận động cũng không rời ba nghiệp cung kính.  
  • Thân động, tâm không động
  • Nhớ Phật, niệm Phật
 • Từ Vân Quán Đảnh Pháp sư có nhiều trước tác rất phong phú. 
  • Chú giải Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh
  • Ngài nói tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng, bất cứ kinh luận nào đều không sám trừ được duy trừ niệm Phật
 • Muốn cầu tiêu tai, diệt tội thì dùng pháp niệm Phật
  • Vua A Xà Thế nhất thời hồ đồ nghe Bồ Đề Đạt Đa giết phụ thân, hại mẫu thân.  Ngũ nghiệp thập ác:  giết cha hại mẹ, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu.  Tội nghiệp cực trọng!   Đến lúc lâm chung hối hận, sám hối niệm Phật được vãng sanh.
  • Pháp sư Oánh Kha niệm 3 ngày, 3 đêm được Phật đến đón. 
 • Ngay trong Phật hiệu không xen tạp, không gián đoạn tức là tịnh nghiệp liên tục thì tội nghiệp tiêu trừ
  • Sám trừ phải chân thật
  • Chính mình tạo nghiệp không che dấu
  • Vĩ trực báo oán, vĩ đức báo đức:   
   • đại từ đại bi quán thân bình đẳng
  • Trong cuộc sống tu pháp sám hối
   • Người khác đối với ta tốt, ta tri ân báo ân
   • Thế gian có bạc đãi vì không biết ân đức.   Thấy lợi quên nghĩa, không báo được ân đức.   Đây là tạo tác tội nghiệp
   • Vĩ trực báo oán.  Trực là chánh trực.  Người khác hủy báng, nhục mạ ta dùng tâm chân thành đối đãi họ
   • Không nên kết oán.   Sau khi kết oán thì đời đời kiếp kiếp oán, báo tới báo lui
   • Không làm vấn đề phức tạp.  Giải mở thoai viên mãn thì đường Bồ Đề viên mãn không chướng ngại
   • Ư nhất thiết xứ, nhi bất trụ tướng
   • Không nên đem pháp tướng để trong lòng, không nên sanh ưa ghét
   • Thuận không tham ái, không thuận không sân hận
  • Tu tâm bình đẳng của chính mình, đây là thật tu hành
  • Tâm an ý đắc trong mọi hoàn cảnh, không bị cảnh giới nào giao động
  • Đạm bạc minh trí
  • Tâm đại bi, thanh tịnh không nhiễm bụi trần
  • Ô nhiễm trong tâm, tinh thần, kiến giải quan trọng.  Phòng bị bằng tâm thanh tịnh, bình đẳng
  • Tâm bình đẳng quan trọng là quán thân bình đẳng
  • Có công phu thì hoàn cảnh không ảnh hưởng
 • Phong thủy không ảnh hưởng hoàn cảnh
  • Nhà xây kỳ la, nhiều góc thì tâm không an ổn
  • Phàm phu ở sẽ bị từ trường ảnh hưởng
  • Góc nhiều phiền não lớn
  • Vòng tròn thì được, không nên có góc
 • Nhất định phải chọn lựa hoàn cảnh tốt
  • Thức ăn không nên nhiều thức xa xỉ
  • Đời sống càng đơn giản càng tốt
 • Tâm địa thanh tịnh:
  • Giúp khỏe mạnh sống lâu
  • Danh lợi đạm bạc quan trọng
  • Mọi nơi đi dứng nằm ngồi thuần nhất chánh tâm
  • Tịnh độ chân thật, đạo tràng bất động
 • Tịnh Độ chính là ở ngay tâm!
 • Kinh Kim Cang:  "Bất thủ hư tướng, như như bất động"
  • Nhất tướng tam muội, nhất hành tam muội
  • Trí tuệ cứu cánh viên mãn.  Học xong là dùng ngay trong cuộc sống
 • Đại Sư Âu Dương Cảnh Vô nói:  Phật Pháp là thứ ngày nay cần đến
  • Ai cũng cần.  Nam nữ, công việc, nghề nghiệp nào cũng cần đến, không rời khỏi
  • Học được tốt giới thiệu cho người quen cùng hưởng!  Độ chúng sanh.
  • Mọi người theo Phật Pháp tu học, tự lợi, lợi tha!
  • Ta giúp người, người giúp ta
 
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...