Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

TẬP 6    

HỰU HIỀN BỒ TÁT (tiếp theo)

 • Tiếp tục vai trò của Hựu Hiền Bồ Tát - vai trò hộ pháp cho chính mình!
 • Điện Thiên Vương: trước chánh điện thờ Đức Di Lặc và Tứ Đại Thiên Vương
  Đây là các vị hộ pháp nhắc nhở ta phải hộ trì lấy chinh ta, lấy từ bi làm tâm, phương tiện là cửa
 • ĐỨC DI LẶC BỒ TÁT: đại biểu cho sự độ lượng, bao dung.
 • Theo chiều kim đồng hồ bắt đầu từ hướng đông:
  • ĐÔNG PHƯƠNG TRÌ QUỐC THIÊN VƯƠNG: biểu pháp cầm trên tay là cây đàn tỳ bà thì căng quá thì đứt dây, trùng quá thì không ra tiếng! nhắc nhở đến trung đạo - trung dung trong việc lãnh đạo gia đình của mình!
  • NAM PHƯƠNG TĂNG TRƯỢNG THIÊN VƯƠNG: đại biểu cho trí tuệ. Biểu pháp là cây kiếm. Kiếm huệ đoạn phiền não. Phiền não bớt thì tri tuệ tăng.
  • TÂY PHƯƠNG QUÁNG MỤC THIÊN VƯƠNG: Con rồng và hòn ngọc châu - rồng ý nói thế gian xoay vần, nhưng bảo châu (chánh báo/ta) không lay chuyển mà còn phải làm cho y báo (ngoại cảnh) phải theo chánh báo chuyển - biết chuyển đổi ý niệm, chuyển đổi cảnh giới
  • BẮC PHƯƠNG ĐA VĂN THIÊN VƯƠNG: biểu pháp là cây dù để bảo vệ ta khỏi sự nhiễm ô. Nghe nhiều, thấy nhiều, nhưng không nói nhiều! Thâu nhận tinh hoa của người, sửa đổi áp dụng cho chính mình
 • Hiền Hộ: hộ pháp cho chính mình:
  • Mỗi niệm đều xem mình có làm ra tấm gương cho đại chúng, xã hội hay không. Như vậy thì không thể làm sai quấy được. Ý nghĩa của: "Học vi nhân sư, Hành vi thế phạm"
  • Nho giáo (Khổng lão) dạy: tác quân, tác thân, tác sư tức là lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy
   • Dạy con cái bằng cách lấy mình (thân = cha mẹ) làm (tác) gương cho chúng , dạy bảo (sư), và biết cách lãnh đạo (quân) chúng
   • Làm thầy giáo chúng ta thương yêu, quan tâm, chăm sóc, toàn tâm toàn lực giúp đỡ vì họ làm được ba chữ này
   • Làm ông chủ thì xem công nhân như con cái, anh em, giúp đỡ họ giải quyết khó khăn thì nhất định họ sẽ phục tùng
 • Chánh sĩ - chánh: chánh tri chánh kiến, chánh giác, sĩ: phần tử tri thức. Xưng hô đối với Bồ Tát - Đại sĩ/chánh sĩ/khai sĩ (khai ngộ: minh tâm, kiến tánh)
 • Đại sư tôn xưng đối với Phật, không được dùng với Bồ Tát!
 • Danh xưng không quá đáng, không bất cập

THIỆN TƯ DUY BỒ TÁT

 • Chú trọng chữ thiện
 • Làm sao để có thể thực tiễn ngay trong cuộc việc, đối nhân, xử thế, tiếp vật của mình
 • Thiện Tư Duy là biết ân, báo ân. Thường nghĩ đến tứ trọng ân: ân Tam Bảo, ân chúng sanh, ân cha mẹ, ân quốc gia.
  • Thường nghĩ đến báo ân thì đức hạnh càng sâu; biết tích công bồi đức
  • Đặc biệt tri ân Tam Bảo. Trong đây đầy đủ tứ trọng ân
  • Tri ân chúng sanh đã cung cấp quần áo, thực phẩm, tiện nghi. Ta phải làm gì để hồi đáp! Nhớ nghĩ chúng sanh khổ để nỗ lực học tập, thành tựu đức hạnh, học vấn. Tâm Bồ Tát, đại từ đại bi
  • Công ơn dưỡng dục của cha mẹ
  • Quốc gia có ân đức bảo hộ ta, quốc gia lớn mạnh ta đi đâu cũng được tôn trọng lây

 • Phật giáo là giáo học, khuyến thiện, ngừa lỗi:
 • Phật pháp là học thuật, giáo dục. Học Phật pháp - có trí tuệ, có giác ngộ!
  • Phật không chấp nhận người bội phản tôn giáo của họ mà đi theo học Phật giáo vì đó là trái ngược với đạo đức của xã hội
  • Nếu bạn là tín đồ tôn giáo, bạn yêu thích tôn giáo bạn, tôn kính Thượng đế của bạn; Phật tán thán bạn, môt tín đồ tốt của Thượng đế, một học trò tốt của Phật
  • Bạn với Thượng đế là quan hệ cha con; Bạn với Thích Ca là quan hệ thầy trò. Không xung đột!
 • Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh: 53 vị Phật thị hiện ra các ngành nghề, tín ngưỡng tôn giáo, bối cảnh văn hóa khác nhau, cùng tồn tại phát triển
  • Dùng Phật pháp làm giáo trình quan trọng nhất trong trường học, làm giáo trình trung tâm trong đại học.
  • Phật pháp là trí tuệ, Phật học là học trí tuệ! Mang đến hạnh phúc, thái bình! Có thể gỉai quyết tất cả vấn đề - người người hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội an lành, quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình
  • Kinh Hoa Nghiêm đích thực thể làm đến được, đáng tiếc là không có người đề xướng
   • Hy vọng các vị pháp sư chăm chỉ nỗ lực, tương lai sẽ là giáo thọ đại học.
   • Chân thật y theo Phật pháp tu học, đoạn phiền não thì khai trí tuệ, bạn làm cho người tâm phục,khẩu phục. Không cần văn bằng!
   • Đối với mình phải có tín tâm, chăm chỉ nỗ lực.
   • Danh vọng lợi dưỡng, năm dục, sáu trần, thế gian này xả được sạch trơn.
   • Thường nghĩ đến chúng sanh khổ, chính mình nghiệp chướng sâu nặng.
   • Phải đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng, giúp đỡ gd chúng sanh khổ nạn là Thiện Tư Duy Bồ Tát:
 • Tóm lại, Thiện Tư Duy Bồ Tát:
  * Phải đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng
  * Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn
   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 31/1/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...