Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: TỰA PHẨM

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN (tiếp)

TẬP 18    

MƯỜI TÂM NGHỊCH SANH TỬ GIÚP GIẢI TRỪ KIẾP NẠN (tiếp)

Mười tâm nghịch sanh tử.  Tu 10 tâm này có thể hóa giải tai biến.  Ta phải nỗ lực mà làm.  Phật dạy (tiếp theo)

4. Bất phú hà tì

 • Mình đã tạo lỗi thì không che dấu, phát lộ sám hối.   Có dũng khí nói cho người nghe thì tội đã báo hết.   Đây gọi là "trọng tội nhẹ báo"
 • Làm việc thiện không để người biết, không nên để người tán thán.  Như thánh nhân dạy:  "Tích âm đức"
 • Người đại phước là lúc lâm chung hưởng phước để không bị bệnh khổ, rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo biết mình đi đâu.
 • Công danh phú quý thế gian nên buông bỏ; không chọn sanh thiên, không chọn trở lại nhân gian hưởng phú quý vì phú quý là giả và trong phước có rất nhiều khổ báo.

5. Đoạn tương tục tâm

 • 6 căn tiếp xúc với 6 trần sẽ khởi tâm động niệm. 
 • Phàm phu trong cảnh duyên này sẽ khởi tâm động niệm.  Không sợ!  Then chốt là không để nó liên tục khởi.
 • Dùng câu "A Mi Đà Phật" đè nó xuống
 • Hàng phục được phiền não là tu hành có công phu chân thật!
 • Khi không động niệm thì không có A Mi Đà Phật, động thì lập lức niệm A Mi Đà Phật!   Đây là giác nhanh!  chân thật giác ngộ!

6. Phát tâm Bồ Đề

 • Tâm Bồ Đề là chân tâm.  Chỉ có Bồ Tát mới có!  A La Hán, Bich Chi Phật đều chưa phát tâm Bồ Đề.
 • Có 6 cõi, 10 phương là do còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.   Đoạn hết thì  thành Pháp Giới Nhất Chân
  • Thể:  tâm chí thành, chân thành đến tột đỉnh
   • Đối nhân xử thế tiếp vật chỉ một mảng chân thành, không sợ thiệt thòi, thua thiệt!
  • Tự thọ dụng, tha thọ dụng:
   • Tự:  tâm thanh tịnh, hiếu đức, hiếu thiện.   Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. 
   • Tha:  đối nhân xử thế tiếp vật đại từ, đại bi, quan tâm, thương yêu chân thành, giúp đỡ nhiệt tâm
 • Điều kiện khởi tín là phát tâm Bồ Đề.   Muốn phát tâm thì phải mang chướng ngại trong tâm bỏ:
  • 2 chướng ngại là phiền não chướng và sở tri chướng
   • Thanh văn, A La Hán, Bích Chi Phật, quyền giáo vẫn còn vọng tâm vì chưa đoạn được 2 chướng ngại này
  • Phật dạy: "Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy!"
   • Thầy:  là mô phạm, làm gương
   • Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, nhưng con người trải qua đời sống an đạm thì dễ đoạn phiền não vì:
    • ý niệm vật dục an nhạt,
    • có năng lực hàng phục năm dục, sáu trần
  • Phiền não dứt thì mới phát tâm Bồ Đề
 • Kinh Vô Lượng Thọ dạy:  "Phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm"   Phát tâm Bồ Đề rất quan trọng để thành tựu ước nguyện vãng sanh TPCLTG!
  • Khắc phục vọng niệm
  • Công phu cách vật (vật dục, thị phi, nhân ngã, danh vọng, lợi dưỡng) giúp phá phiền não chướng
  • Trí chi: phá sở tri chướng
  • Muốn cầu học vấn, trí tuệ chân thật thì kinh Vô Lượng Thọ dạy rõ thấu triệt
 • Cách vật trong cuộc sống:  tiết kiệm, tích phước.  Không lãng phí, phước báu có thì chia cho chúng sanh cùng hưởng, mình thì tạm đủ
  • Bố thì phước càng nhiều thì phước báu càng lớn
  • Mỗi niệm vì chúng sanh, vì xã hội thì phước báu hiện tiền

7. Tu công, bổ quá

 • Quá khứ, hiện tại làm sai thì nỗ lực tu thiện bồi đắp lỗi lầm
  • Không có việc lấy công chuộc tội trong Phật pháp
  • Nỗ lực tu thiện thì thiện hiện trước, ác báo sau.   Không hề không có báo!   Vì đó là định luật nhân quả
   • Phải sợ nhân quả!  Quả báo không hề sót lọt!
   • Phải hy vọng quả thiện báo trước, ác lùi lại để đến TPCL
   • Làm Phật, Bồ Tát cũng phải trả quả!  Nhưng họ tường tận không thấy khổ, hoan hỷ tự tại nên an lạc.
    • Ví dụ của An Thế Cao, hai lần đến Trung Quốc trả nợ mạng
  • Báo và không báo là do nhân duyên mà ta làm chủ!

8. Thủ hộ chánh pháp

 • Đây là công đức đệ nhất
 • Chánh pháp:  y giáo tu hành cúng dường
 • Lấy giáo hóa Phật dạy trong kinh áp dụng vào sinh hoạt, làm việc, qua lại với người; trước là hộ mình sau là giúp chánh pháp cửu trụ thê gian
 • Cư Sĩ Lâm
  • Then chốt là bồi dưỡng nhân tài tiếp nối
  • Hộ trì các Pháp sư trẻ tiếp nối huệ mạng Phật:
   • Khích lệ, nghe họ giảng kinh, tưới nước, vun bồi cây Bồ Đề này để trở thành cây đại thọ

 

 
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...