Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

TẬP 8    

QUÁN VÔ TRỤ  BỒ TÁT(tiếp theo)

 • Vô trụ sanh tâm.  Chưa đến được vô trụ, đừng sanh tâm không sẽ có vấn đề ngay
 • Vô trụ sanh tâm, sinh tâm vô trụ:  có sinh tâm thì chỉ sinh tâm vô trụ.  Chưa vượt qua khảo nghiệm, thì đừng để cảnh giới làm ảnh hưởng.
  • Người mới học có nhiều quy củ cần tuân thủ.  Vô tri
   • Mọi cử chỉ hợp với phép tắc, hợp với lễ độ.  Pháp thân đại sĩ
  • Càng làm Phật pháp cao cấp càng mở rộng vì đã có định huệ
   • Nhất chân pháp giới không ai quản lý bạn
 • Sự sự vô ngại, không chướng ngại

THẦN THÔNG HOA BỒ TÁT

 • Thần Thông Hoa: luân, vô trụ là tâm của luân - tâm vòng tròn là bất động
  • Du bộ thập phương hành quyền phương tiện: tùy loại hiện thân.  Cần thân gì ngài hiện thân ấy.  Tùy theo ý niệm chúng sanh mà thuyết pháp
  • Thông: thông đạt - trí tuệ.  Thông tất cả sự việc thế gian
  • Thần thông: người khác không thông, nhưng bạn đươc
  • Hoa: đại biểu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát
 • Quán vô trụ rồi  thì nhất định phải sinh tâm -  phát tâm phổ độ chúng sanh
  • Sinh tâm này không trở ngại thanh tịnh
   • Cuộc sống vẫn thanh tịnh, tịch diệt. 
   • Không chúng sanh tướng:  sự việc mỗi ngày đều làm không ngưng nghỉ
  • Giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui
  • Sau khi được tâm thanh tịnh thì giúp chúng sanh bằng cách làm tấm gương
   • Phải đem đạo lý, phương pháp, cảnh giới của kVLT vào đời sống -- diễn không chút tạo tác, dấu viết

QUANG ANH BỒ TÁT

 • Quang minh ánh pháp
 • Quang trung tri vương
 • Học Phật cái tướng này rất quan trọng.  Toàn thân phóng quang, tinh thần sung mãn thì mới được
  • Hình tướng không tốt làm chướng ngại đến hoằng pháp Phật pháp
  • Tiếp xúc với quần chúng rộng lớn, thì hình tướng trên cùng
   • Hình tượng xuất phát từ sự tu trì đắc lực
   • Hòa nhan ái ngữ -> có nhiều quý nhân giúp đỡ bạn.  
  • Hình tướng cá nhân, đoàn thể (tăng đoàn - bốn chúng đệ tử - tại và xuất gia) đều phải tốt
   • Tăng già: hoà hợp chúng.  Chúng: hội quần chúng.
   • Bốn người có thể tu lục hòa kính thì là một tăng đoàn, bất kể tại gia hay xuất gia.  Chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ
  • Trong nhà Phật, các hình tượng này cần xem trọng.   Đây chính là ... chuẩn mực của thế giới
   • Nhỏ là gia đình, lớn là quốc gia.
   • Gia đình là hình tượng Phật pháp cho cư sĩ tại gia. Học Phật nhất định là có hình tượng tốt nhất
  • Làm gương cho người khác bắt chước làm theo đó là ta đã thành công
   • Không nhân ngã thị phị, không "được, thua," thân tâm phải thanh tịnh
   • Khuyên làm công việc hoằng pháp lợi sanh
   • Giữ tâm báo ân, hoằng pháp lợi sanh.  Thường giữ tâm báo ân thì không trái với chư Phật
   • Cư sĩ tại gia phát tâm - chân tâm vì lợi ích quần sanh, Phật Bồ Tát bảo hộ
   • Chúng ta không có phước báu, nhưng A Mi Đà Phật có nhiều, đây là chỗ dựa cho ta.  Lấy Mi Đà làm chỗ dựa. 
 • Đại sư Trương Gia nói "cả đời bạn là do Phật an bài!" 
 • Bạn có nguyện, mà chưa có cảm ứng hiện tiền là vì nghiệp chướng
  • bạn sám hối: sửa đổi, không tái tạo, chân thật phát tâm sám hối
  • Sửa lỗi là đại thiện

BẢO TRÀNG BỒ tát

 • Bảo:  Phát triển Phật pháp dùng vào phương tiên khoa học hiện tại như  Internet, TV để lưu thông, truyền đạt Phật pháp phát triển toàn cầu
 • Tràng là cao huyệt
 • Cấu trúc xã hội mới khiến cho cơ hội chúng sanh nghe pháp càng ngày càng ít!
  • Ta xây đạo tràng không cần lớn, nhưng phải có thiết bị cao để có thể thâu pháp và phát ra cho toàn thế giới

 


   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 31/1/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...