Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: giỚi thiỆU ĐỀ KINH

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN

TẬP 12   
HẠNH PHỔ HIỀN: NHỊ GIẢ XƯNG TÁN NHƯ LAI
 • Tất cả việc ta tiếp xúc cho dù là tốt xấu đều hiển hiện trong 53 tham vấn của Thiện Tài đồng tử, đều do chư Phật, Bồ Tát hiển hiện để giáo hóa ta.
  • Thiện ác đều là thầy giáo tốt
  • Trải sự luyện tâm:  thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi
  • Thiện Tài không có bạn học: Học trò là mình ta, ngoài ra là Phật, Bồ Tát, thiện tri thức
 • Tánh đức phải viên mãn mới thành tựu
 • Kính là ở trong tâm, tán thán là khẩu nghiệp
 • Ác vẫn lễ kính, nhưng không tán thán:
  • Với người thiện: học tập thiện hạnh của họ; đối với người ác thì nhất định không phạm phải việc ác của họ. 
  •  Có lỗi thì sửa, không thì khích lệ chính mình không nên phạm lỗi này.
 • Tất cả tiếp xúc hàng ngày, cảnh giới là do nghiệp lực  chúng ta biến hiện ra.  Bạn không có nghiệp lực thì không thể nhìn thấy được trừ người chịu hình phạt, hoặc Bồ Tát giáo hóa chúng sanh
  • NGHIỆP LỰC:  3 nghiệp ta tạo tác, phải cẩn trọng.  Có tâm lo sợ, hối cải thì được cứu.   Quay đầu là bờ!
 • Vãng Sanh hai loại: 1) tích lũy công đức, 2) lâm chung sám hối vãng sanh
  • Sám hối: chuyển thật nhanh, có thật chuyển được - tạo tội ngỗ nghịch mà được vãng sanh phẩm cao!
 • Dùng tâm chân thật, đầy đủ tín, nguyện, hành mà niệm Phật, không có vọng tưởng xen tạp
  • Niệm Phật giúp ta tránh được khẩu nghiệp, tránh được thị phi nhân ngã

HẠNH PHỔ HIỀN: TAM GIẢ QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

 • Bố thí và cúng dường là một nhưng tâm thì không như nhau.  Có tâm cung kính là cúng dường, không có tâm cung kính thì gọi là bố thí.
 • Hạnh Phổ Hiền tu bố thí - cúng dường đối với tất cả chúng sanh
  • Cúng dường tài, pháp.  Vô úy ở trong tài và pháp
  • Vì người diễn nói, cúng dường các câu kệ, bằng bố thí bảy báu của đại thiên thế giới!
  • Tài bố thí không bằng pháp bố thí
   • Không biết thuyết pháp thì niệm Phật - gieo chủng tử Phật vào A Lại Gia Thức!  Tà cũng được độ!  Không đời này thì sau
 • Khẩu nghiệp thật nặng
 • Thiện căn, phước đức, nhân duyên là quan trọng
 • PHÁP CÚNG DƯỜNG: 7 đại cương. 
  1. Như giáo tu hành: đem bộ kinh Vô Lượng Thọ, mỗi câu mỗi chữ đều làm.   "Trên đền bốn ân nặng" đã làm!  Thâm giải nghĩa thú của kinh thì mới có lợi lạc
 
   
 

Số lần truy cập: Cập nhật: 9/1/2012

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...