Home Page Image
 
 • PHÁP THOẠI

>Phẩm 1 - 3: giới thiệu đề kinh

Phẩm 4 - 43: chánh tông

Phẩm 44 - 48: lưu thông

 


 • HÀNH: ÁP DỤNG VÀO SINH HOẠT HÀNG NGÀY
 
     
 

 

Nhuợc đa sự vật, bất năng ly gia, bất hạ đại tu trai giới, nhất tâm thanh tịnh, hữu không nhàn thời, đoan chánh thân tâm, tuyệt dục khử ưu.

Kinh Vô Lượng Thọ

 

 
     
     

KINH VÔ LƯỢNG THỌ >> PhẦn 1: TỰA PHẨM

Phẩm 2: ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN (tiếp)

TẬP 17    

MƯỜI TÂM NGHỊCH SANH TỬ GIÚP GIẢI TRỪ KIẾP NẠN

Kinh văn:  "Hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại sĩ chi đức"

 • Thế giới tai nạn ngày càng phức tạp.  Có cách giải nạn chỉ sợ bạn có muốn tiếp nhận hay không.
 • Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh giảng thấu đáo nguyên nhân tại sao tai nạn đến, làm sao đón kiết, hóa hung
 • "Tất cả pháp do tâm tưởng sanh": ta nghĩ thiện thì thế giới tốt, ta nghĩ ác thì thế giới thống khổ
 • Vọng tâm thêm lớn nên ảnh hưởng hoàn cảnh
 • "Y báo tùy theo chánh báo chuyển"
 • Sám trừ nghiệp chướng vô cùng quan trọng
 • Phải sám trừ "Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi

Mười tâm nghịch sanh tử.  Tu 10 tâm này có thể hóa giải tai biến.  Ta phải nỗ lực mà làm.  Phật dạy:

1. Minh tín nhân quả

 • Thấu đáo nhân quả:  "Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu."
  • Thâm tín nhân quả một cách có trí tuệ
  • Hành Bồ Tát đạo ngay trong bất cứ nghành nghề nào, làm gương tốt cho tất cả chúng sanh
 •  "Nhân quả thông ba đời."
  • Giảng giải nguyên do của "phá sản"
  • Vì sao người làm việc ác lại được giàu có
 • Đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức thì có thể chuyển đổi được vận mạng (chuyện Viên Liễu Phàm)
  • Học Phật trước tiên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn.  Phát tâm đọc không gián đoạn 300 biến trong vòng một năm!
  • Có tâm đắc, tin tưởng, lý giải đối với dời sống sẽ có thay đổi

2. Tự hối khác trắc (Sanh tâm hổ thẹn)

 • Bồ Tát chân thật phải trách cứ mình không làm được gương tốt cho chúng sanh noi theo nên thế gian có tai biến

3. Bố úy ác đạo (Ác đạo thật đáng sợ)

 • Đường ác dễ vào mà rất khó ra
  • Ngạ quỷ do lòng tham
  • Địa ngục do sân hận
  • Súc sanh do ngu si không phân biệt tà chánh, thực giả, thiện ác

 

 

 

 
   
 

Số lần truy cập:

Site Map — email: banBienTap.tinhtong@gmail.com    Trang web của người học Phật sơ học ...